BIL FAKULTI / UNIT url in utm.my UTM BRANDING SOCIAL MEDIA
FACEBOOK BLOG YOUTUBE
1 CANSELORI
2 PEJABAT NAIB CANSELOR
3 PEJABAT PENTADBIRAN NAIB CANSELOR
4 UNIT AUDIT DALAM
5 PEJABAT HAL EHWAL KORPORAT www.utm.my/corporateaffairs /
6 UNIT UNDANG‐UNDANG
7 MAJLIS PROFESOR
8 UNIT PEMASARAN UNIVERSITI
9 UNIT KUALITI
10 SEKRETARIAT UNIVERSITI PENYELIDIKAN (RU)
11 MASJID SULTAN ISMAIL
12 INSTITUT SULTAN ISKANDAR
13 PEJABAT PENTADBIRAN
14 ISKANDAR MALAYSIA UTM RESEARCH CENTER [IMREC]
15 PEJABAT PENTADBIRAN IMREC
16 PENDAFTAR www.utm.my/registrar /
17 PEJABAT PENDAFTAR
18 UNIT KHAS (URUSETIA LEMBAGA PENGARAH)
19 BAHAGIAN PENGURUSAN MODAL INSAN
20 BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN
21 BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
22 BAHAGIAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI
23 BAHAGIAN KESELAMATAN
24 BENDAHARI
25 PEJABAT BENDAHARI
26 UNIT BELANJAWAN & STOR PUSAT
27 UNIT KEWANGAN PELAJAR
28 PENTADBIRAN
29 UNIT PENTADBIRAN & PSM
30 UNIT PENGURUSAN PERABOT
31 UNIT KEWANGAN KORPORAT & PENGURUSAN RISIKO
32 BAHAGIAN BAYARAN, REKOD HARTA & ICT
33 UNIT REKOD HARTA & PELUPUSAN
34 UNIT ICT
35 UNIT BAYARAN & AMANAH
36 BAHAGIAN AKAUN, PENERIMAAN & PELABURAN
37 UNIT AKAUN
38 UNIT PENERIMAAN
39 BAHAGIAN PENGURUSAN PEROLEHAN
40 BAHAGIAN EMOLUMEN, PINJAMAN & CUTI BELAJAR
41 UNIT EMOLUMEN
42 UNIT PINJAMAN & CUTI BELAJAR
43 BAHAGIAN PENGURUSAN & PEMANTAUAN ZON
44 ZON A
45 ZON B
46 ZON C
47 ZON D
48 ZON E
49 ZON F
50 ZON G
51 PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH www.utm.my/psz /
52 PEJABAT KETUA PUSTAKAWAN
53 BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN
54 UNIT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
55 UNIT KEWANGAN & BANGUNAN
56 BAHAGIAN PEMPROSESAN TEKNIKAL
57 UNIT PENGURUSAN TEKNIKAL
58 UNIT PENGURUSAN DOKUMEN DIGITAL
59 BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER
60 UNIT PEROLEHAN
61 UNIT JURNAL & MEDIA ELEKTRONIK
62 UNIT KOLEKSI KHAS
63 UNIT HADIAH & PERTUKARAN
64 BAHAGIAN PEMBANGUNAN AUTOMASI
65 UNIT SISTEM PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
66 UNIT PEROLEHAN & PENYENGGARAAN KOMPUTER
67 UNIT SERVER & RANGKAIAN KOMPUTER
68 UNIT SISTEM APLIKASI PERPUSTAKAAN
69 BAHAGIAN REPOSITORI
70 UNIT PENGURUSAN IR
71 UNIT PENGURUSAN MULTIMEDIA
72 BAHAGIAN PERKHIDMATAN MAKLUMAT
73 PERPUSTAKAAN FAKULTI/JABATAN
74 UNIT RUNDING MAKLUMAT
75 UNIT PROMOSI
76 UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT
77 BAHAGIAN PENGURUSAN KOLEKSI
78 UNIT SIRKULASI
79 UNIT MEDIA, PEMELIHARAAN & PEMULIHARAAN
80 UNIT GALERIUM
81 BAHAGIAN SOKONGAN PENYELIDIKAN
82 UNIT PERKHIDMATAN PANGKALAN DATA
83 UNIT BANTUAN PENYELIDIKAN
84 PERPUSTAKAAN CEPP
85 PEJABAT HARTA BINA www.utm.my/oad/ /
86 BAHAGIAN PENTADBIRAN
87 BAHAGIAN PENYENGGARAAN & UBAHSUAI
88 UNIT AWAM
89 UNIT ELEKTRIK
90 UNIT MEKANIKAL
91 UNIT UBAHSUAI & RUANG
92 UNIT LANDSKAP
93 BAHAGIAN PEMBANGUNAN
94 UNIT PERANCANGAN
95 UNIT PEMBINAAN
96 BAHAGIAN KONTRAK
97 UNIT PEMBANGUNAN
98 UNIT PENYENGGARAAN, UBAHSUAI & ASET
99 BAHAGIAN PERKHIDMATAN
100 UNIT PEMASARAN
101 UNIT KENDERAAN
102 UNIT ASET
103 UNIT ECO‐TOURISM
104 PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR www.utm.my/hep /
105 UNIT PENGURUSAN DAN KEWANGAN
106 UNIT PEMBANGUNAN DAN AKTIVITI PELAJAR
107 UNIT PERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN PELAJAR
108 BIASISWA
109 TATATERTIB & KEBAJIKAN
110 KEMUDAHAN
111 PENGURUSAN ASRAMA
112 SCHOLAR’S INN
113 UNIT SUKAN
114 PUSAT KESIHATAN
115 PENTADBIRAN
116 PERUBATAN
117 PERGIGIAN
118 FARMASI
119 X‐RAY
120 MAKMAL
121 UNIT PERHUBUNGAN ALUMNI
122 KOLEJ
123 KOLEJ RAHMAN PUTRA
124 KOLEJ TUN FATIMAH
125 KOLEJ TUN RAZAK
126 KOLEJ TUN HUSSEIN ONN
127 KOLEJ TUN DR. ISMAIL
128 KOLEJ TUANKU CANSELOR
129 KOLEJ PERDANA
130 KOLEJ 9
131 KOLEJ 10
132 KOLEJ 11
133 KOLEJ KDSE
134 KOLEJ KTGB
135 KOLEJ 16 & 17
136 PUSAT KAUNSELING & KERJAYA (PKK)
137 UNIT KEBUDAYAAN
138 UNIT PEMBANGUNAN KERJAYA
139 PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI www.utm.my/cict /
140 BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT
141 UNIT KEWANGAN DAN INVENTORI
142 UNIT PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN DOKUMEN
143 UNIT PENGURUSAN MODAL INSAN
144 UNIT KOMUNIKASI DAN PERHUBUNGAN AWAM
145 UNIT KUALITI DAN LATIHAN
146 BAHAGIAN INFRASTRUKTUR DAN SERVIS
147 UNIT PENGURUSAN PERKHIDMATAN INFRASTRUKTUR ICT PENGGUNA
148 UNIT PUSAT DATA
149 UNIT PUSAT SOKONGAN TEKNIKAL ICT
150 UNIT RANGKAIAN KOMUNIKASI ICT
151 UNIT KHAS KESELAMATAN ICT
152 BAHAGIAN PENGKOMPUTERAN AKADEMIK
153 UNIT KHAS PENGKOMPUTERAN AKADEMIK DAN UNIT KHAS TEKNOLOGI LAMAN WEB
154 UNIT KHAS TEKNOLOGI WEB
155 UNIT PENGKOMPUTERAN PENYELIDIKAN
156 UNIT PENGKOMPUTERAN PENGAJARAN
157 UNIT E‐KOMUNITI AKADEMIK
158 UNIT PERKHIDMATAN ICT PELAJAR
159 UNIT KHAS TEKNOLOGI MULTIMEDIA
160 UNIT KHAS LATIHAN DAN PERUNDINGAN
161 BAHAGIAN PENGKOMPUTERAN PENTADBIRAN
162 UNIT KHAS PEMBANGUNAN PENYELIDIKAN SISTEM APLIKASI
163 UNIT PENGKOMPUTERAN PENGURUSAN TERTINGGI
164 UNIT PENGKOMPUTERAN PENGURUSAN
165 UNIT PENGURUSAN AKADEMIK
166 UNIT KHAS PUSAT SUMBER MAKLUMAT KORPORAT
167 UNIT PENGURUSAN MAKLUMAT
168 UNIT PENGGUNAAN MAKLUMAT
169 UNIT KHAS KAJIAN & PERANCANGAN ICT
170 UNIT KHAS KAJIAN DAN PERANCANGAN ICT
171 UNIT KHAS PERLAKSANAAN KUALITI ICT
172 CCMC
173 ADU‐IT
174 UNIT KHAS KUALITI PERKHIDMATAN ICT
175 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) www.utm.my/dvca /
176 PEJABAT PENTADBIRAN PEJABAT TNC (A&A)
177 PEJABAT HAL EHWAL ANTARABANGSA
178 PUSAT PELAJAR ANTARABANGSA
179 PENGAJIAN PRA SISWAZAH
180 PUSAT KURSUS UMUM DAN KO‐KURIKULUM
181 PUSAT EKUIN
182 PALAPES
183 SUKSIS
184 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) www.utm.my/dvcri /
185 PEJABAT PENTADBIRAN TNC (P&I)
186 UNIT PERSEKITARAN, KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJAAN
187 UNIT PERLINDUNGAN SINARAN
188 SUSTAINABILITY (SUTRA)
189 INFCOMM (ICRA)
190 ENERGY (ERA)
191 ADVANCE SUSTAINABLE TRANSPORTATION (ASTRA)
192 WATER (WATER)
193 AUTOMATION CYBERNETICS AND ENGINEERING (ACE)
194 BIOTECHNOLOGY (BIOTECH)
195 INNOVATIVE CONSTRUCTION (ICON)
196 MATERIAL AND MANUFACTURING (MMRA)
197 K‐ECONOMY (RAKE)
198 ENABLING SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY (E‐SCINANO)
199 UNIT PENGURUSAN MAKMAL UNIVERSITI
200 SEKOLAH PENGAJIAN SISWAZAH www.sps.utm.my /
201 PEJABAT AM
202 PEJABAT DEKAN KEJURUTERAAN
203 PEJABAT DEKAN SAINS
204 JABATAN PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT
205 JABATAN KERJA KURSUS
206 JABATAN PENYELIDIKAN
207 JABATAN PEMASARAN DAN HAL EHWAL ANTARABANGSA
208 SEKOLAH PENDDIKAN PROFESIONAL & PENDIDIKAN BERTERUSAN (SPACE) www.utmspace.utm.my /
209 PEJABAT DEKAN
210 SEKSYEN KUALITI
211 SEKSYEN PENGANTARABANGSAAN
212 SEKSYEN PENERBITAN & PENYELIDIKAN
213 UNIT PENGURUSAN & PENTADBIRAN
214 SEKSYEN LOGISTIK
215 UNIT PEMBANGUNAN PROFESIONAL
216 SEKSYEN LATIHAN KORPORAT
217 SEKSYEN PERSIDANGAN/ SEMINAR
218 SEKSYEN UTM DEGREE ++
219 UNIT KEWANGAN
220 UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI
221 SEKSYEN PORTAL & MULTIMEDIA
222 SEKSYEN PEMBANGUNAN APLIKASI
223 SEKSYEN RANGKAIAN & SOKONGAN PENGGUNA
224 UNIT PEMASARAN,PROMOSI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT
225 UNIT ANTARABANGSA & PROJEK KHAS
226 UNIT PROGRAM PENGAJIAN SEPARUH MASA
227 SEKSYEN PENGURUSAN AKADEMIK
228 SEKSYEN KEMASUKAN & REKOD
229 SEKSYEN HAL EHWAL MAHASISWA
230 PROGRAM KERJASAMA & KORPORAT
231 UNIT BAHASA INGGERIS DAN PROGRAM PERSEDIAAN
232 UNIT PROGRAM EKSEKUTIF
233 PEJABAT PENERBIT www.penerbit.utm.my /
234 UNIT PENGELUARAN & PENTADBIRAN
235 UNIT EDITORIAL: BUKU
236 UNIT EDITORIAL: JURNAL
237 UNIT REKA BENTUK
238 UNIT PEMASARAN
239 UNIT ENSIKLOPEDIA SAINS & TEKNOLOGI
240 PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN (RMC) www.utm.my/rmc /
241 BAHAGIAN PERKHIDMATAN KORPORAT
242 BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK
243 BAHAGIAN KEWANGAN
244 BIRO INOVASI DAN PERUNDINGAN (BIP) www.icc.utm.my /
245 PEJABAT DEKAN/PENTADBIRAN
246 UNIT ASET & FASILITI
247 UNIT IT
248 KEWANGAN
249 JABATAN PEMINDAHAN TEKNOLOGI
250 JABATAN PERUNDINGAN
251 JABATAN KOMERSILISASI
252 JABATAN KEUSAHAWANAN
253 TECHNOVATION PARK
254 OVERHEAD UNIVERSITI (UTM JOHOR BAHRU)
255 OVERHEAD ‐ PEJABAT CANSELORI
256 OVERHEAD ‐ PEJABAT PENDAFTAR
257 OVERHEAD ‐ PEJABAT BENDAHARI
258 OVERHEAD ‐ PEJABAT HARTA BINA
259 OVERHEAD ‐ PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR
260 PUSAT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (CTL) www.utm.my/ctl /
261 PEJABAT PENTADBIRAN
262 UNIT IT
263 BAHAGIAN PEMBANGUNAN FASILITI
264 BAHAGIAN PENGEMBANGAN P&P
265 UNIT BAHASA INGGERISS
266 FAKULTI ALAM BINA www.fab.utm.my /
267 PEJABAT DEKAN
268 PENTADBIRAN
269 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
270 AKADEMIK
271 UNIT AUDIO VISUAL
272 MAKMAL TEKNOLOGI BINAAN
273 UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
274 MAKMAL KOMPUTER
275 PROGRAM LUAR
276 LEPAS IJAZAH DAN PENYELIDIKAN
277 JABATAN PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
278 MAKMAL TEKNOLOGI MAKLUMAT PERANCANGAN
279 MAKMAL PERBANDARAN
280 MAKMAL PERANCANGAN PENGANGKUTAN
281 MAKMAL ALAM SEKITAR
282 STUDIO BERKOMPUTER (PERANCANGAN BANDAR & WILAYAH)
283 JABATAN SENIBINA
284 MAKMAL SAINS BANGUNAN
285 PUSAT CAD
286 STUDIO BERKOMPUTER (SENIBINA)
287 JABATAN UKUR BAHAN
288 PUSAT MAKLUMAT BANGUNAN
289 STUDIO BERKOMPUTER (UKUR BAHAN)
290 JABATAN SENIBINA LANDSKAP
291 MAKMAL SENIBINA LANDSKAP
292 STUDIO BERKOMPUTER LANDSKAP
293 PUSAT INOVASI PERANCANGAN & PEMBANGUNAN
294 PUSAT KAJIAN ALAM BINA MELAYU (KALAM)
295 PERPUSTAKAAN FAKULTI ALAM BINA
296 FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM www.fka.utm.my x
297 PEJABAT DEKAN
298 UNIT UKUR
299 TADBIRAN (PEJABAT AM & PEJ AKADEMIK)
300 JABATAN STRUKTUR DAN BAHAN (JSB)
301 PEJABAT AM JSB
302 MAKMAL KELULI DAN LOGAM JSB
303 MAKMAL PRATEGASAN JSB
304 MAKMAL KONKRIT JSB
305 MAKMAL KAYU JSB
306 MAKMAL INSTRUMENTASI JSB
307 MAKMAL STRUKTUR BERAT JSB
308 MAKMAL PEMBINAAN JSB
309 MAKMAL STRUKTUR RINGAN JSB
310 JABATAN GEOTEKNIK DAN PENGANGKUTAN
311 PEJABAT AM JGP
312 MAKMAL GEOTEKNIK AM
313 MAKMAL GEOTEKNIK LANJUTAN
314 MAKMAL MODEL GEOTEKNIK
315 MAKMAL GEOLOGI/MAKMAL BATUAN
316 MAKMAL KIMIA TANAH
317 MAKMAL JALAN RAYA
318 MAKMAL LALU LINTAS
319 JABATAN HIDRAUL DAN HIDROLOGI (JHH)
320 PEJABAT JHH
321 MAKMAL MEKANIK BENDALIR JHH
322 MAKMAL HIDRAUL JHH
323 MAKMAL HIDROLOGI JHH
324 JABATAN KEJURUTERAAN ALAM SEKITAR (JKAS)
325 PEJABAT AM JKAS
326 MAKMAL BEKALAN AIR JKAS
327 MAKMAL AIR SISA JKAS
328 JABATAN PENGAJIAN SISWAZAH
329 JABATAN PROGRAM LUAR
330 UNIT IT
331 MAKMAL KOMPUTER
332 MAKMAL LUKISAN
333 PUSAT SUMBER
334 INSTITUT PENGURUSAN ALAM SEKITAR DAN SUMBER AIR (IPASA)
335 PUSAT TEKNOLOGI DAN PENGURUSAN PEMBINAAN (CTMC)
336 PUSAT TEKNOLOGI KELULI (STC)
337 FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK www.fke.utm.my /
338 PEJABAT DEKAN ‐ PENTADBIRAN
339 PENTADBIRAN
340 AKADEMIK
341 UNIT IT
342 BILIK IT FKE
343 MAKMAL SISTEM
344 JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK KUASA (POWER)
345 MAKMAL ELEKTRONIK
346 MAKMAL KUASA ASAS
347 MAKMAL KUASA LANJUT
348 MAKMAL KUASA INDUSTRI
349 MAKMAL SISTEM TENAGA
350 JABATAN KEJURUTERAAN PENUKARAN TENAGA (ENCON)
351 MAKMAL PENGAMALAN ELEKTRIK
352 MAKMAL MESIN ASAS
353 MAKMAL MESIN LANJUTAN
354 MAKMAL ELEKTRONIK KUASA
355 MAKMAL ELEKTRONIK KUASA ( R & D )
356 JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (INSEED)
357 WOKSYOP ELEKTRONIK
358 MAKMAL ELEKTRONIK ASAS
359 MAKMAL ELEKTRONIK INDUSTRI
360 MAKMAL ELEKTRONIK PERUBATAN
361 JABATAN KEJURUTERAAN KOMPUTER DAN MIKROELEKTRONIK (MICE)
362 MAKMAL PEMPROSES ELEKTRIK (PCB)
363 MAKMAL MIKROPEMPROSES
364 MAKMAL ECAD
365 MAKMAL PEMPROSES ISYARAT DIGIT (DSP)
366 MAKMAL MIKROELETRONIK
367 MAKMAL ELEKTRONIK DIGIT
368 MAKMAL VLSI CAD
369 MAKMAL NANO TEKNOLOGI
370 JABATAN KEJURUTERAAN PERHUBUNGAN OPTIK DAN TELEMATIK (TOP)
371 MAKMAL PERHUBUNGAN ASAS
372 MAKMAL PERHUBUNGAN OPTIK
373 MAKMAL PERHUBUNGAN DIGIT
374 MAKMAL PENSUISAN DAN TELEMATIK
375 MAKMAL TELEKOM
376 JABATAN KEJURUTERAAN PERHUBUNGAN RADIO (RACED)
377 MAKMAL GELOMBANG MIKRO ASAS
378 MAKMAL GELOMBANG MIKRO LANJUT
379 MAKMAL PENYELIDIKAN RADIO
380 MAKMAL AKUSTIK
381 MAKMAL RADAR
382 MAKMAL KEJURUTERAAN TV
383 JABATAN KEJURUTERAAN KAWALAN DAN INTRUMENTASI (CIED)
384 MAKMAL INSTRUMENTASI
385 MAKMAL KAWALAN ASAS
386 MAKMAL KAWALAN GUNAAN
387 MAKMAL PENYELAKUAN
388 MAKMAL KAWALAN PROSES & INTRUMENTASI
389 MAKMAL PIAWAI & METROLOGI
390 JABATAN KEJURUTERAAN MEKATRONIK DAN ROBOTIK (MER)
391 MAKMAL ROBOTIK
392 MAKMAL PENGAUTOMATAN
393 MAKMAL FMS
394 INSTITUT VOLTAN DAN ARUS TINGGI (IVAT)
395 PEJABAT AM IVAT
396 MAKMAL PENGUJIAN IVAT
397 PUSAT KOMUNIKASI WAYARLES (WCC)
398 PEJABAT AM WCC
399 MAKMAL KOMUNIKASI RADIO (MOBILE)
400 MAKMAL SIMULASI
401 MAKMAL LAPANGAN PENGUJIAN
402 MAKMAL CHAMBER
403 PUSAT TEKNOLOGI FOTONIK (PTC)
404 PEJABAT AM PTC
405 MAKMAL OPTOELEKTRONIK
406 MAKMAL PENCIRIAN FOTONIK
407 MAKMAL SIMULASI FOTONIK
408 PUSAT SISTEM TENAGA ELEKTRIK (CEES)
409 PEJABAT AM CEES
410 MAKMAL CEES
411 JABATAN PENGAJIAN SISWAZAH
412 FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL www.fkm.utm.my /
413 PEJABAT DEKAN/PENTADBIRAN
414 PEJABAT TEKNOLOGI MAKLUMAT
415 JABATAN PROGRAM LUAR
416 JABATAN PENGAJIAN SISWAZAH
417 JABATAN TERMO BENDALIR
418 JABATAN MEKANIK GUNAAN
419 JABATAN PEMBUATAN & INDUSTRI
420 JABATAN REKABENTUK
421 JABATAN KEJURUTERAAN AERONAUTIK
422 JABATAN KEJURUTERAAN BAHAN
423 JABATAN TEKNOLOGI MARIN
424 JABATAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF
425 PEJABAT PENGURUS MAKMAL
426 MAKMAL TERMODINAMIK
427 MAKMAL PEMBAKARAN
428 MAKMAL BENDALIR
429 MAKMAL MEKANIK MESIN
430 MAKMAL MEKANIK BAHAN & STRUKTUR
431 MAKMAL AUTOMASI & INSTRUMENTASI
432 MAKMAL TEKNIK UJIKAJI
433 MAKMAL REKABENTUK
434 MAKMAL TUANGAN
435 MAKMAL SYOP MESIN
436 MAKMAL PEMBENTUKAN LOGAM
437 MAKMAL FABRIKASI LOGAM
438 MAKMAL METROLOGI
439 MAKMAL KEJURUTERAAN INDUSTRI
440 MAKMAL KEBISINGAN & GETARAN (IKG)
441 STOR PUSAT FAKULTI
442 COMPUTATIONAL SOLID MECHANICS
443 MAKMAL ELEKTRIK
444 MAKMAL AUTOMOTIF
445 MAKMAL SAINS BAHAN
446 MAKMAL PENGELUARAN
447 MAKMAL AERONAUTIK
448 MAKMAL TEKNOLOGI MARIN
449 PUSAT PEMBANGUNAN AUTOMOTIF
450 PUSAT KOMPOSIT
451 FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA & KEJURUTERAAN SUMBER ASLI www.fkkksa.utm.my /
452 PEJABAT DEKAN/PENTADBIRAN
453 PEJABAT TADBIRAN
454 PEJABAT AM AKADEMIK
455 PEJABAT PSM
456 UNIT IT
457 JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA
458 JABATAN KEJURUTERAAN POLIMER
459 JABATAN KEJURUTERAAN BIOPROSES
460 JABATAN KEJURUTERAAN GAS
461 JABATAN KEJURUTERAAN PETROLEUM
462 JABATAN PENGAJIAN SISWAZAH
463 JABATAN PROGRAM LUAR
464 PEJABAT PENGURUS MAKMAL
465 PEJABAT PENGARAH GASTEG
466 PEJABAT PENGARAH AMTEC
467 PEJABAT PENGARAH PROSPECT
468 LOJI PANDU KEJURUTERAAN KIMIA (CEPP)
469 PEJABAT PENTADBIRAN CEPP
470 UNIT PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN
471 UNIT KHIDMAT KEJURUTERAAN
472 PEJABAT PENGARAH CLEAR
473 FAKULTI SAINS www.fs.utm.my /
474 PEJABAT DEKAN/PENTADBIRAN
475 PEJABAT TEKNOLOGI MAKLUMAT
476 JABATAN PROGRAM LUAR
477 JABATAN PENGAJIAN SISWAZAH
478 INSTITUT SAINS FOTONIK TERMAJU (APSI)
479 JABATAN FIZIK
480 UNIT FIZIK BAHAN
481 UNIT FIZIK KESIHATAN
482 UNIT FIZIK INDUSTRI
483 UNIT FIZIK TULEN
484 JABATAN KIMIA
485 STOR DAN BENGKEL KACA
486 UNIT ANALISIS DAN INSTRUMENTASI
487 UNIT KIMIA KOMPUTAN
488 UNIT KIMIA FIZIK
489 UNIT KIMIA ORGANIK
490 UNIT KIMIA TAK ORGANIK
491 JABATAN MATEMATIK
492 UNIT GEOMETRI, ALJABAR & ANALISIS
493 UNIT MATEMATIK GUNAAN
494 UNIT MATEMATIK PERKOMPUTERAN & BERANGKA
495 UNIT PENYELIDIKAN OPERASI
496 UNIT STATISTIK
497 INSTITUT IBNU SINA
498 PEJABAT PENTADBIRAN
499 PROGRAM FIZIK
500 PROGRAM KIMIA
501 PROGRAM MATEMATIK
502 FAKULTI KEJURUTERAAN DAN SAINS GEOINFORMASI www.fksg.utm.my /
503 PEJABAT DEKAN
504 PENTADBIRAN
505 JABATAN KEJURUTERAAN GEOMATIK
506 MAKMAL UKK
507 MAKMAL HIDRO
508 MAKMAL LIS I
509 MAKMAL LIS II
510 PUSAT SUMBER
511 HRTO
512 MAKMAL KOMPUTER
513 MAKMAL GEODESI & ASTRONOMI
514 JABATAN PENGURUSAN HARTA TANAH
515 MAKMAL KOMPUTER
516 PUSAT SUMBER
517 JABATAN GEOINFORMATIK
518 MAKMAL GIS I
519 MAKMAL GIS II
520 MAKMAL FOTOGRAMETRI
521 MAKMAL KARTOGRAFI & MULTIMEDIA
522 JABATAN REMOTE SENSING
523 MAKMAL ASAS
524 MAKMAL LANJUTAN
525 MAKMAL RADAR
526 MAKMAL APLIKASI
527 MAKMAL LAPANGAN
528 MAKMAL PENGARKIBAN DATA
529 MAKMAL ANALISIS SAMPEL
530 JABATAN PENTADBIRAN TANAH
531 PUSAT SUMBER
532 MAKMAL KOMPUTER
533 UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
534 JABATAN PENGAJIAN SISWAZAH
535 JABATAN PROGRAM LUAR
536 INSTEG
537 CRES
538 FAKULTI SAINS KOMPUTER & SISTEM MAKLUMAT www.fsksm.utm.my
539 PEJABAT DEKAN
540 PEJABAT PENTADBIRAN
541 PEJABAT PENGAJIAN SISWAZAH
542 PEJABAT PROGRAM LUAR
543 UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT
544 JABATAN SISTEM MAKLUMAT
545 JABATAN SISTEM & KOMUNIKASI KOMPUTER
546 JABATAN GRAFIK KOMPUTER & MULTIMEDIA
547 JABATAN KEJURUTERAAN PERISIAN
548 JABATAN PEMODELAN & PENGKOMPUTAN INDUSTRI
549 FAKULTI PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA www.fppsm.utm.my /
550 PEJABAT DEKAN
551 PENTADBIRAN/TIMBALAN DEKAN (A)/TIMBALAN DEKAN (P/SP)
552 PENTADBIRAN ‐ AKADEMIK
553 PENTADBIRAN ‐ PSM
554 UNIT IT
555 JABATAN PROGRAM LUAR
556 JABATAN PENGAJIAN SISWAZAH
557 JABATAN BAHASA MODEN
558 MAKMAL DIGITAL 1
559 MAKMAL DIGITAL 2
560 MAKMAL DIGITAL 3
561 MAKMAL DIGITAL 4
562 MAKMAL DIGITAL 5
563 JABATAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
564 JABATAN PENGURUSAN
565 FAKULTI PENDIDIKAN www.fp.utm.my /
566 PEJABAT DEKAN
567 PEJABAT PENTADBIRAN
568 PEJABAT AKADEMIK
569 PEJABAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
570 PENGURUSAN ICT
571 MAKMAL PEMBELAJARAN SIBER
572 PUSAT SUMBER DIGITAL
573 JABATAN ASAS PENDIDIKAN
574 KLINIK KAUNSELING
575 MAKMAL PENGAJARAN MIKRO
576 UNIT PENGUJIAN PSIKOLOGI DAN PENTAKSIRAN PENDIDIKAN
577 JABATAN MULTIMEDIA PENDIDIKAN
578 MAKMAL AUDIO DAN VIDEO
579 MAKMAL FOTOGRAFI
580 MAKMAL INTERAKTIF
581 MAKMAL KOMPUTER
582 MAKMAL MULTIMEDIA
583 MAKMAL REKABENTUK GRAFIK
584 STUDIO VIDEO
585 JABATAN PENDIDIKAN SAINS DAN MATEMATIK
586 MAKMAL PENDIDIKAN KIMIA
587 MAKMAL SAINS BISTARI
588 JABATAN PENDIDIKAN SOSIAL
589 BILIK TERAPI FIZIKAL
590 CENTRE OF ENTELLINGENT MANAGEMENT FITNESS SYSTEM
591 MAKMAL KECERGASAN SAINS SUKAN
592 MAKMAL PEMULIHAN KECERGASAN
593 MAKMAL SAINS SUKAN
594 OUTWARD BOUND
595 BENGKEL AUTOMOTIF
596 BENGKEL FABRIKASI LOGAM
597 BENGKEL GENTIAN KACA
598 BENGKEL KAYU DAN PERKHIDMATAN BANGUNAN
599 BENGKEL KERJA BATA
600 BENGKEL KERJA PAIP
601 BENGKEL PEMASANGAN DAN PENDAWAIAN ELEKTRIK
602 BENGKEL PEMESINAN LOGAM
603 BILIK LUKISAN KEJURUTERAAN
604 LADANG
605 MAKMAL AUTOCAD
606 MAKMAL BAIK PULIH PERALATAN ELEKTRIK
607 MAKMAL ELEKTRONIK
608 MAKMAL JAHITAN
609 MAKMAL MASAKAN
610 MAKMAL PENYAMAN UDARA
611 MAKMAL PERTANIAN
612 MAKMAL PNEUMATIK DAN HIDRAULIK
613 MAKMAL REKABENTUK FESYEN BERKOMPUTER
614 STUDIO REKACIPTA
615 JABATAN PROGRAM LUAR
616 JABATAN PENGAJIAN SISWAZAH
617 FAKULTI TAMADUN ISLAM www.utm.my/isamic-civilization/fti /
618 PEJABAT DEKAN
619 PENTADBIRAN
620 PENGAJIAN ISLAM
621 PEMBANGUNAN SOSIAL
622 UNIT IT
623 JABATAN PROGRAM LUAR
624 CFiRST
625 FAKULTI BIOSAINS & BIOKEJURUTERAAN
626 PEJABAT DEKAN
627 PEJABAT PENTADBIRAN
628 AKADEMIK
629 PSM
630 UNIT IT
631 JABATAN SAINS BIOLOGI
632 JABATAN BIOTEKNOLOGI INDUSTRI
633 JABATAN SAINS FARMASI
634 FAKULTI KEJURUTERAAN BIOPERUBATAN & SAINS KESIHATAN www.fkbsk.utm.my / /
635 PEJABAT DEKAN/PENTADBIRAN
636 JABATAN IT
637 JABATAN PROGRAM LUAR
638 JABATAN PENGAJIAN SISWAZAH
639 AKADEMI BAHASA
640 PEJABAT PENTADBIRAN
641 FAKULTI PETROLEUM & KEJURUTERAAN TENAGA DIPERBAHARUI (FPREE)
642 PUSAT TANGGUNGJAWAB UMUM UTM SKUDAI

About Mohd Sharul Hafiz

System Analyst of Office of Corporate Affairs, Universiti Teknologi Malaysia.
This entry was posted in service. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *